• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

โอกาสสำคัญของสมาชิก

สิทธิประโยชน์

โอกาสสำคัญของสมาชิก ได้รับเงินของขวัญ จำนวน 2,000 บาท ดังนี้

  • สมาชิกทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
  • สมาชิกอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
  • สมาชิกคลอดบุตร

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • ให้สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส หรือวันที่รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท หรือลาไป     ประกอบพิธิฮัจย์ หรือลาคลอดบุตรพร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว(ในกรณีคลอดบุตร ให้แนบสูติบัตรเป็นหลักฐานประกอบ           การขอรับเงินด้วย)
  • แนบบันทึกการขอรับเงิน และสำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม