• ติดตามเรา

สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563” ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สมัครที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ มาจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยผู้สมัครที่ไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดเวลา ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแทน (ลำดับการเข้าจับฉลาก เรียงตามลำดับการรับสมัคร)

19 สิงหาคม 2562


สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563”  ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สมัครที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ มาจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยผู้สมัครที่ไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดเวลา ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแทน (ลำดับการเข้าจับฉลาก เรียงตามลำดับการรับสมัคร)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ