• ติดตามเรา

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2563


 ตามที่  สหกรณ์ได้ส่งหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด  ที่  สอ.รท ว. 65/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563    เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 14 ระเบียบวาระ  นั้น
  
       สหกรณ์ขออนุญาตส่งหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด  ที่ สอ.รท. ว.162/2564  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  จำนวน 1 วาระ   คงมีระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 รวม 13 ระเบียบวาระ   

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หนังสือเชิญประชุม หนังสือยกเลิกวาระประชุม (บางวาระ)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

โครงการสัมนาสัญจร ประจำปี 2561

21 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562"

26 กันยายน 2561


อ่านต่อ