• ติดตามเรา

 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  25 มีนาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภท และการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

  25 มีนาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครืื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีสอบราคา

  21 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และ ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ

  12 มีนาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  20 มีนาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีสอบราคา

  29 มกราคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ทั่วไป)

  28 มกราคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยการจับฉลากรายชื่อจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และโดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ (แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

  26 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ อยู่ในระดับ "ดีเลิศ"

  26 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน

  21 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายวงเงินกู้เป็น 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด (เริ่ม 1 มกราคม 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ได้แล้ว วันนี้

  19 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนตุลาคม 2562

  18 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปิดรับ - จ่ายเงิน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

  14 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์

  7 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

  5 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนกันยายน 2562

  28 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3

  15 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สรุปจำนวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน "สรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2563"

  4 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "กรรมการดำเนินการประจำปี 2563"

  2 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2562

  26 กันยายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2562

  31 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยระเบียบฯ นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

  6 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 (ชุดที่ 34) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2

  28 มีนาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561

  อ่านต่อ