• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิก 5 หลัก และรหัสผ่าน

S
ลืมรหัสผ่าน ? สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ลงทะเบียน
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งนิติกร

  8 มีนาคม 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ซื้อหุ้นพิเศษ

  27 กุมภาพันธ์ 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหุ้นรายเดือน

  27 กุมภาพันธ์ 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร

  24 กุมภาพันธ์ 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ 24 เดือน (2)

  21 กุมภาพันธ์ 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (นิติกร)

  26 มกราคม 2566 |

  อ่านต่อ
 • คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติรับฝากและถอนเงิน และลงลายมือชื่อกำกับในสมุดคู่บัญชี

  4 มกราคม 2566 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ชุดที่ 38) ประจำปี 2566

  6 ธันวาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท จากการสุ่มรายชื่อในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

  23 พฤศจิกายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

  7 พฤศจิกายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

  23 ตุลาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566"

  6 ตุลาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

  27 กันยายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ เรื่อง การขอรับทุนสาธารณประโยชน์ กรณีประสบภัยต่างๆ

  27 กันยายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

  15 กันยายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก เรื่อง หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อประกอบการกู้สามัญ

  8 กันยายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (เจ้าหน้าที่บัญชี)

  5 กันยายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการใช้แบบฟอร์มสัญญากู้เงินทุกประเภท (ตราใหม่) ของสหกรณ์ฯ และการแนบสลิปเงินเดือนประกอบการกู้

  31 สิงหาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

  30 สิงหาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

  16 สิงหาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

  8 สิงหาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

  26 กรกฎาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งนิติกร

  22 กรกฎาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566”

  22 กรกฎาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร

  7 กรกฎาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)

  7 กรกฎาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566”

  30 มิถุนายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566”

  30 มิถุนายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565

  6 มิถุนายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

  1 มิถุนายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

  12 เมษายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

  4 เมษายน 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้อเนกประสงค์ พ.ศ.2565

  1 มีนาคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดการติดต่อ ณ สำนักงานเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

  23 กุมภาพันธ์ 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเพิ่มหุ้นรายเดือน

  27 มกราคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

  27 มกราคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ตราของสหกรณ์

  26 มกราคม 2565 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืนซึ่งค้างจ่ายนานเกิน 10 ปี

  2 ธันวาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

  23 พฤศจิกายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  22 พฤศจิกายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ฝ่ายกฎหมาย)

  19 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

  14 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ 24 เดือน

  8 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  4 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  4 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  20 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  20 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  15 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

  8 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  27 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาการงดรับและจ่ายเงินสด และการถอนเงินฝากผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของฝ่ายการเงิน

  27 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืนซึ่งค้างจ่ายนานเกิน 10 ปี

  24 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  13 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19

  12 กรกฎาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  28 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  19 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  12 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากของสหกรณ์

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

  23 กุมภาพันธ์ 2564 |

  อ่านต่อ
 • แจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  9 พฤศจิกายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สมาชิกที่งดหรือเคยงดส่งค่าหุ้นรายเดือน แต่ได้กลับมาส่งค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจำนวนครึ่งหนึ่งของสทธิที่สมาชิกพึงได้รับ

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561 |

  อ่านต่อ

ข้อมูลสหกรณ์

 • จำนวนสมาชิก 13,759 คน
 • ทุนดำเนินงาน 9,389.96 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 • เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.80 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือเงินฝาก 6.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพนักงานราชการ 6.30 %

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน : ก.พ. 66

(อัพเดทล่าสุด 28/02/2566)

รายงานกิจการประจำปี

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จํากัด

ภาพกิจกรรม "การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564"

26 พฤศจิกายน 2564 |

อ่านต่อ