• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิก 5 หลัก และรหัสผ่าน

S
ลืมรหัสผ่าน ? สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ลงทะเบียน
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  22 พฤศจิกายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

  23 พฤศจิกายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ฝ่ายกฎหมาย)

  19 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  4 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  4 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ 24 เดือน

  8 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

  14 ตุลาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

  8 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  20 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  20 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19

  12 กรกฎาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  13 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  28 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืนซึ่งค้างจ่ายนานเกิน 10 ปี

  24 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาการงดรับและจ่ายเงินสด และการถอนเงินฝากผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของฝ่ายการเงิน

  27 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565"

  27 สิงหาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  15 กันยายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากของสหกรณ์

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  19 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  12 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

  23 กุมภาพันธ์ 2564 |

  อ่านต่อ
 • แจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  9 พฤศจิกายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สมาชิกที่งดหรือเคยงดส่งค่าหุ้นรายเดือน แต่ได้กลับมาส่งค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจำนวนครึ่งหนึ่งของสทธิที่สมาชิกพึงได้รับ

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561 |

  อ่านต่อ

ข้อมูลสหกรณ์

 • จำนวนสมาชิก 13,240 คน
 • ทุนดำเนินงาน 8,869.77 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 • เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.80 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือเงินฝาก 6.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพนักงานราชการ 6.30 %

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน : ตุลาคม 2564

(อัพเดทล่าสุด 31/10/2564)

รายงานกิจการประจำปี

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จํากัด

ภาพกิจกรรม "การจับฉลากหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

31 กรกฎาคม 2563 |

อ่านต่อ