• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิก 5 หลัก และรหัสผ่าน

S
ลืมรหัสผ่าน ? สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ลงทะเบียน
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอปิดสำนักงานสหกรณ์ฯ ชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด - 19

  27 กรกฎาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19

  21 กรกฎาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19

  12 กรกฎาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  28 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากของสหกรณ์

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  19 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝากในช่วงสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  30 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  12 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

  23 กุมภาพันธ์ 2564 |

  อ่านต่อ
 • แจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  9 พฤศจิกายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

  29 ตุลาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สมาชิกที่งดหรือเคยงดส่งค่าหุ้นรายเดือน แต่ได้กลับมาส่งค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจำนวนครึ่งหนึ่งของสทธิที่สมาชิกพึงได้รับ

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์

  29 กรกฎาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • แบบสำรวจจำนวนบุตร ปีการศึกษา 2563

  19 พฤษภาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยระเบียบฯ นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

  6 มิถุนายน 2562 |

  อ่านต่อ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561 |

  อ่านต่อ
 • แบบสำรวจจำนวนบุตร ปีการศึกษา 2563

  19 พฤษภาคม 2563 |

  อ่านต่อ

ข้อมูลสหกรณ์

 • จำนวนสมาชิก 13,262 คน
 • ทุนดำเนินงาน 8,416.47 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 • เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.80 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน 6.30 %
 • เงินกู้สามัญแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือเงินฝาก 6.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.30 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพนักงานราชการ 6.30 %

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน : มิถุนายน 2564

(อัพเดทล่าสุด 30/06/2564)

รายงานกิจการประจำปี

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จํากัด

ภาพบรรยากาศ "การนับคะแนนการสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

6 ตุลาคม 2563 |

อ่านต่อ