• ติดตามเรา

 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิก 5 หลัก และรหัสผ่าน

S
ลืมรหัสผ่าน ? สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ลงทะเบียน
 • Generic placeholder image

  แจ้งระเบียบวาระกระประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  9 พฤศจิกายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศฯ สหกรณ์หยุดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563

  6 พฤศจิกายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

  29 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

  7 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,อาชีวศึกษา,อุดมศึกษา ประจำปี 2563

  30 กันยายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  10 กันยายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สมาชิกที่งดหรือเคยงดส่งค่าหุ้นรายเดือน แต่ได้กลับมาส่งค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจำนวนครึ่งหนึ่งของสทธิที่สมาชิกพึงได้รับ

  10 กันยายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563

  10 กันยายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์

  29 กรกฎาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

  20 กรกฎาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  16 มิถุนายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  16 มิถุนายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  แบบสำรวจจำนวนบุตร ปีการศึกษา 2563

  19 พฤษภาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  24 เมษายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

  24 เมษายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์ และหลักเกณฑ์การให้กู้แก่สมาชิกตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

  10 เมษายน 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภท และการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

  25 มีนาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครืื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีสอบราคา

  21 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ อยู่ในระดับ "ดีเลิศ"

  26 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายวงเงินกู้เป็น 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด (เริ่ม 1 มกราคม 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ได้แล้ว วันนี้

  19 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์

  7 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

  5 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยระเบียบฯ นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

  6 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  แบบสำรวจจำนวนบุตร ปีการศึกษา 2563

  19 พฤษภาคม 2563

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  17 มีนาคม 2558

  อ่านต่อ

ข้อมูลสหกรณ์

 • จำนวนสมาชิก 12994 คน
 • ทุนดำเนินงาน 7,469.13 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 • เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50 %
 • เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน 6.50 %
 • เงินกู้สามัญแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือเงินฝาก 6.50 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพนักงานราชการ 6.50 %

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน : ธันวาคม 2563

(อัพเดทล่าสุด 01/10/2563)

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จํากัด