• ติดตามเรา

 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิก 5 หลัก และรหัสผ่าน

S
ลืมรหัสผ่าน ? สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณา ลงทะเบียน
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปิดรับ - จ่ายเงิน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

  14 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์

  7 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนกันยายน 2562

  28 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

  5 พฤศจิกายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3

  15 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สรุปจำนวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน "สรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2563"

  4 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "กรรมการดำเนินการประจำปี 2563"

  2 ตุลาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2562

  26 กันยายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์

  26 กันยายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปิดรับจ่ายเงิน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

  17 กันยายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล

  27 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนกรกฎาคม 2562

  22 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563" รวม 14 คน และขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 8 คน ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หน่วยสรรหา 139 หน่วยทั่วประเทศ สำหรับสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญและสังกัดหน่วยงานอื่นใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์

  21 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2 (การปฏิบัติ) และครั้งที่ 3 (การสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ประมวลผล

  19 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563” ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สมัครที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ มาจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยผู้สมัครที่ไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดเวลา ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแทน (ลำดับการเข้าจับฉลาก เรียงตามลำดับการรับสมัคร)

  19 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ

  5 สิงหาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2562

  31 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562

  30 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนมิถุนายน 2562

  23 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

  19 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

  19 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563" 

  5 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

  3 กรกฎาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ ประกาศฯ ผลการทดสอบครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล

  24 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนพฤษภาคม 2562

  20 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยระเบียบฯ นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

  6 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด รับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

  4 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนเมษายน 2562

  17 พฤษภาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบระดับ และระดับอาชีวศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

  29 เมษายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนมีนาคม 2562

  19 เมษายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 (ชุดที่ 34) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2

  28 มีนาคม 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยการสุ่มจากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (แบ่งเป็น 12 กลุ่ม โดยจำนวนรางวัลของแต่ละกลุ่มเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก)

  14 พฤศจิกายน 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

  14 พฤศจิกายน 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

  26 ตุลาคม 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  25 ตุลาคม 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

  2 ตุลาคม 2561

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด รับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

  4 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด หยุดทำการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

  9 เมษายน 2562

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภท

  27 กุมภาพันธ์ 2560

  อ่านต่อ
 • Generic placeholder image

  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  17 มีนาคม 2558

  อ่านต่อ

ข้อมูลสหกรณ์

 • จำนวนสมาชิก 12,877 คน
 • ทุนดำเนินงาน 6,979.83 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 • เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.65 %
 • เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน 6.65 %
 • เงินกู้สามัญแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นหรือเงินฝาก 6.65 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.65 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพนักงานราชการ 6.65 %

(อัพเดทล่าสุด 30/09/2562)

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จํากัด