• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินกู้

** โปรดพิมพ์สัญญาเงินกู้ทุกประเภทเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทประกัน
เงินกู้สามัญ แบบไม่เกินมูลค่าหุ้น
เงินกู้สามัญ ใช้เงินฝากค้ำประกัน
เงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญ เพื่อพนักงานราชการ

แบบฟอร์ม อื่นๆ

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ (โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบ ส.101 (ขอรับทุนสวัสดิการโอกาสต่างๆ)
แบบ ส.102 (ขอรับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ) แก้ไข 4 มิ.ย. 64
แบบ ส.201 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)
แบบ ส.201-1 (หนังสือรับรองการจัดการศพ)
แบบ ส.202 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
แบบ ส.203 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบภัย-ทุพพลภาพ)
แบบ ส.203-1 (แบบประเมินความเสียหาย)
แบบ ค.101 (คืนหุ้นสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม)
แบบ ป.101 (ขอเปลี่ยนแปลงหุ้น-หนี้รายเดือน)
แบบ ป.102 (หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
แบบ ป.103 (แบบตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์)
แบบ ป. 103-1 (หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์)
แบบ ร.101 (ขอหนังสือรับรอง)
แบบ ล.101 (ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก) แก้ไขครั้งที่ 3
แบบ ม.101 (หนังสือมอบฉันทะ)
แบบ ป. 104 (เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล)
แบบ ง.1 (หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก)
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันกลุ่ม COVID-19
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการเรียกร้องสินไหมประกันชีวิต
หนังสือแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและภาพถ่าย
ตัวอย่างการกรอกเงินกู้สามัญแบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน