• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

เงินกู้

** โปรดพิมพ์สัญญาเงินกู้ทุกประเภทเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทประกัน
เงินกู้สามัญ แบบไม่เกินมูลค่าหุ้น
เงินกู้สามัญ ใช้เงินฝากค้ำประกัน
เงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญ เพื่อพนักงานราชการ
โครงการเงินกู้อเนกประสงค์

แบบฟอร์ม อื่นๆ

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ (โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบ ส.101 (ขอรับทุนสวัสดิการโอกาสต่างๆ)
แบบ ส.102 (ขอรับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ)
แบบ ส.201 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)
แบบ ส.201-1 (หนังสือรับรองการจัดการศพ)
แบบ ส.202 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
แบบ ส.203 (ขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบภัย-ทุพพลภาพ)
แบบ ส.203-1 (แบบประเมินความเสียหาย)
แบบ ค.101 (คืนหุ้นสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม)
แบบ ป.101 (ขอเปลี่ยนแปลงหุ้น-หนี้รายเดือน)
แบบ ป.102 (หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
แบบ ป.103 (แบบตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์)
แบบ ป. 103-1 (หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์)
แบบ ร.101 (ขอหนังสือรับรอง)
แบบ ล.101 (ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก) แก้ไขครั้งที่ 3
แบบ ม.101 (หนังสือมอบฉันทะ)
แบบ ป. 104 (เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล)
แบบ ง.1 (หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก)
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการเรียกร้องสินไหมประกันชีวิต
หนังสือแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและภาพถ่าย
ตัวอย่างการกรอกเงินกู้สามัญแบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน