• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

การบริการด้านเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด


สหกรณ์เปิดให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท

 1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน
เงินฝากออมทรัพย์

 1. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เท่านั้น
 2. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ด้วยตนเอง
 3. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่า 1 บัญชี/ราย
 4. ฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50.-บาท และเงินฝากในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50.- บาท
 5. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 6. สามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 1. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด เท่านั้น
 2. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ด้วยตนเอง
 3. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่า 1 บัญชี/ราย
 4. เงินฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000.-บาทและเงินฝากในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
 5. การคิดดอกเบี้ย
  • ยอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000.-บาทสหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี
  • ยอดเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000.-บาทสหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
 6. สามารถถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งหากถอนเงินเกิน 1 ครั้งผู้ถอนเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมในการถอน เงินร้อยละ 1 ของเงินที่ถอนและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต้องไม่น้อยกว่า 300.- บาท/ครั้ง
 7. ปัจจุบันสมาชิกฝากเงินได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ราย/เดือน
 8. สมาชิกสามารถฝากเงินได้สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อท่านเท่านั้น

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

108-1-80592-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี

140-0-55001-6

ธนาคารทหารไทยธนชาต (เดิม ธ.ทหารไทย)
สาขาถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี

191-2-07596-5

ธนาคารทหารไทยธนชาต (เดิม ธ.ธนชาต)
สาขาวงค์สว่าง

680-2-00249-0

กรณีสมาชิกโอนเงินฝากให้สหกรณ์โปรดระบุชื่อบัญชี
จำนวนเงินที่ฝากพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบ
เพื่อสหกรณ์จะนำเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินได้ถูกต้อง