• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-967-3567 หรือ
02-967-2222 ต่อ 314-317
โทรสาร : 02-526-1733
02-525-0450

ไลน์แอด : LineID "@correctsaving"

Generic placeholder image
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน เรื่องที่ติดต่อ
1 พรทิพย์ โชคสมัย ผู้จัดการ 02-527-5316 327 แนะนำ/ร้องเรียน
2 เกษทอง แวววงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร 087-717-0538 314 สวัสดิการ/สมัครสมาชิก
3 อัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม หัวหน้าฝ่ายการเงิน 089-990-3626 317 เงินรับฝาก
4 ศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 089-799-2515 315 งบการเงิน
5 วีณา เนียมจีน หัวหน้าฝ่ายประมวลผล 094-943-8008 316 ชำระหนี้/ลาออก/โอนย้าย
6 อังคนา มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 089-119-9607 315 เงินกู้ทุกประเภท