• ติดตามเรา

เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทประกัน

1. วงเงินกู้ เงินเดือน สิทธิ์กู้สูงสุด
  ไม่ถึง 15,000 บาท 1,000,000
  15,000 - 17,999  1,100,000
  18,000 - 20,999 1,200,000
  21,000 - 23,999 1,300,000
  24,000 - 26,999 1,400,000
  ตั้งแต่ 27,000 บาทขึ้นไป 1,500,000

 

2. คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ 1 ปี
- มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

3. การผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 120 งวด
- ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเกษียณอายุราชการ

4. หลักประกัน
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 1 ปี  จำนวน 1 คน
- ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าผู้กู้ หรือมีเงินเดือนต่ำกว่าผู้กู้ ไม่เกิน 20%
- ต้องไม่ใช่คู่สมรสของผู้กู้
- ทำประกันชีวิต และประกันภัยผู้ค้ำประกัน (ตามรูปแบบที่สหกรณ์กำหนด)

5. กู้ยืมครั้งใหม่
- ส่งชำระหนี้มาแล้ว 12 งวด

6. การจ่ายเงินกู้
- จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
- ทุกวันที่ 11 และ 27 ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนถัดไป 1 วันทำการ)

ตารางผ่อนชำระ

จำนวนเงินกู้(บาท) 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
100,000 2,000 1,700 1,500 1,400 1,300 1,200
200,000 4,000 3,400 3,000 2,800 2,500 2,300
300,000 6,000 5,100 4,500 4,100 3,800 3,500
400,000 7,900 6,800 6,000 5,500 5,000 4,600
500,000 9,900 8,500 7,500 6,800 6,200 5,800
600,000 11,900 10,200 9,000 8,200 7,500 6,900
700,000 13,800 11,900 10,500 9,500 8,700 8,100
800,000 15,800 13,600 12,000 10,900 10,000 9,200
900,000 17,800 15,300 13,500 12,200 11,200 10,400
1,000,000 19,700 17,000 15,000 13,600 12,400 11,500
1,100,000 21,700 18,700 16,500 14,900 13,700 12,700
1,200,000 23,700 20,400 18,900 16,300 14,900 13,800
1,300,000 25,600 22,100 19,500 17,600 16,100 15,000
1,400,000 27,600 23,800 21,000 19,000 17,400 16,100
1,500,000 29,600 25,400 22,500 20,300 18,600 17,300

ตัวอย่างการกรอกเงินกู้สามัญแบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **