• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

1. วงเงินกู้

กู้ได้ 3 เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 และเมื่อรวมกับจำนวนหนี้เงินกู้สามัญประเภทไม่เกินมูลค่าหุ้นแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ หากเกินจะต้องลดวงเงินลง

2. คุณสมบัติของผู้กู้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน
3. การผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด
4. การกู้ยืมครั้งใหม่ ส่งชำระหนี้มาแล้ว 2 งวด และต้องหักกลบหนี้สัญญาเดิมได้
5. เอกสารประกอบการกู้

กรณีมารับด้วยตนเอง
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีมอบฉันทะ
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีขอให้โอนเข้าบัญชี
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

6. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.30 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **