• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

2 มีนาคม 2565


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

17 มีนาคม 2558


อ่านต่อ

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

5 พฤศจิกายน 2562


อ่านต่อ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์

7 พฤศจิกายน 2562


อ่านต่อ