• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการฯ

, นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการฯ และนางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และการรักษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ

โดยมีนางกัลยาณี เอมอ่อน คณะกรรมการบริหารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และนายมนตรี อุปมัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

 

 

ภาพบรรยากาศ "การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

31 กรกฎาคม 2563


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับการแบ่งปันสู่สังคม"

25 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2563


อ่านต่อ