• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการฯ

, นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการฯ และนางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และการรักษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ

โดยมีนางกัลยาณี เอมอ่อน คณะกรรมการบริหารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และนายมนตรี อุปมัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

 

 

สหกรณ์ฯ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามในเรือนจำต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

การประชุมตัดสินการประกวด ตามโครงการประกวดออกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสหกรณ์ฯ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

30 มิถุนายน 2564


อ่านต่อ