• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

แนะนำองค์กร

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สทส (อ) 77/2529 ด้วยจำนวนสมาชิก 128 คน และทุนเรือนหุ้น จำนวน 44,600.- บาท โดยมีที่ตั้งสำนักงานแห่งแรก ณ อาคารพุทธรักษา ชวนชมอาเขต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
  1. รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 จากสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
  2. รางวัลสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2550 จากสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
  3. ได้รับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระดับดีเยี่ยม จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2548, 2549, และ 2550
  4. ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดีเลิศ ประจำปี 2558 2559 2560 2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
   • วิสัยทัศน์ ประจำปี 2560-2562 เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล การเงินเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0
   • หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ 20 ปี
   • หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ 30 ปี