• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เมื่อปี พ.ศ. 2527 นายสนิท รุจิณรงค์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในโอกาสที่ไปตรวจราชการตามเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้พบว่าข้าราชการและลูกจ้างของกรมราชทัณฑ์ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพประจำวันจึงดำริให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์และเป็นการออมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนอีกด้วย

ในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งนั้น ท่านสนิทฯ ได้มอบหมายให้มีคณะผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อศึกษาและดำเนินการก่อตั้งด้วย ดังนี้

 1. นายสมบูรณ์ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
 2. นางอุษา สวัสดิมงคล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง
 3. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว นักทัณฑวิทยา
 4. นายอานุภาพ จันทนะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะผู้ร่วมก่อตั้งได้ประสานงานและขอคำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ดังนี้

 1. นายนภดล สุจริตจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ 7 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการธนกิจ
 2. นางสุกใส ทุมมณี นักวิชาการสหกรณ์ 7 หัวหน้าฝ่ายสำรวจจัดตั้ง
 3. นางดาริณี พุทธรักษา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 5
 4. นายวิรัตน์ ลือชาประกร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 5
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์
 1. จัดเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย เปิดภาคการศึกษาใหม่ของบุตร ฯลฯ
 2. ช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากข้าราชการไปกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ฯ สมาชิกจะได้สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้
 3. เป็นการออมทรัพย์ของข้าราชการผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ โดยได้ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลเป็นประโยชน์ตอบแทน
เริ่มดำเนินการจัดตั้ง

เริ่มดำเนินการจัดการตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2528 โดยมีการเผยแพร่และเชิญชวนให้ข้าราชการและลูกจ้างกรมราชทัณฑ์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ จนกระทั่งได้มีผู้ศรัทธาในหลักการสหกรณ์ รวม 76 คน จัดการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2529 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ในการครั้งนั้นที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

 1. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์
 2. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดชื่อสหกรณ์ เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จำกัด”
 3. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดและถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ โดยให้ดำเนินการขอจดทะเบียนตามกฏหมายต่อไป
 4. มีมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวน 15 คน ให้เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้

คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จำกัด

นายสนิท รุจิณรงค์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายสมบูรณ์ ศิริลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอุษา สวัสดิมงคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณกองคลัง
นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
นักทัณฑวิทยา 5
นายอานุภาพ จันทนะสุคนธ์
เจ้าหน้าที่กองคลัง
1. นายสนิท รุจิณรงค์ ประธานกรรมการ
2. นายเชื้อ พัฒนเจริญ รองประธานกรรมการ
3. นายวิญญู พานิชการ รองประธานกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ ผลอนันต์ กรรมการและเหรัญญิก
5. นางอุษา สวัสดิมงคล กรรมการและเลขานุการ
6. นายศิริ ศรีสวาสดิ์ กรรมการ
7. นายนิคม บูรณพันธุ์ศรี กรรมการ
8. นายประเสริฐ เมฆมณี กรรมการ
9. นายพิทยา สังฆนาคิน กรรมการ
10. นายวิโรจน์ สิทธิเวคิน กรรมการ
11. นายประสาน ประเสริฐประศาสน์ กรรมการ
12. นางสาวปรียาพร ศรีมงคล กรรมการ
13. นายบุญช่วย พุทธิปราโมกข์ กรรมการ
14. นายวีระชัย อ่วมอารีย์ กรรมการ
15. นายมานิต นราเดชวรวุฒิ กรรมการ
การดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์

นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ สทส(อ) 77/2529

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จำกัด
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารพุทธรักษา ชวนชมอาเขต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ท้องที่ดำเนินการ ทั่วราชอาณาจักร
สมาชิก จำนวน 128 คน
ทุนเรือนหุ้น 4,460 หุ้น เป็นเงินจำนวน 44,600.00 บาท
เงินทุนหมุนเวียนในระยะแรก

เมื่อเริ่มก่อตั้ง สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะให้บริการแก่สมาชิกจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ระดมเงินทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก โดยการรับสมัครสมาชิกใหม่ ตามแผนงาน 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์มีโอกาสไปพบปะเพื่อเชิญชวนและแจกใบสมัครกับข้าราชการที่บรรจุใหม่

1.2 มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ชักชวนให้ข้าราชการในสังกัดเป็นสมาชิกสหกรณ์

2. ขอความอนุเคราะห์ยืมเงินจากเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเรือนจำและทัณฑสถานให้ยืมเงินทุนมาดำเนินงาน ดังนี้

เรือนจำกลางคลองเปรม จำนวน 500,000.00 บาท
เรือนจำกลางบางขวาง จำนวน 150,000.00 บาท
เรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 100,000.00 บาท
เรือนจำกลางสมุทรปราการ จำนวน 50,000.00 บาท
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จำนวน 50,000.00 บาท
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษบางเขน จำนวน 50,000.00 บาท
เรือนจำอำเภอหลังสวน จำนวน 3,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 903,000.00 บาท
สหกรณ์ฯ ได้ส่งชำระคืนแล้วภายใน ปี พ.ศ. 2532

3. กู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด ภายในวงเงินได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี

4. กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ตามความจำเป็น

5. ระดมเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ โดยเริ่มเปิดรับเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นมา

6. เริ่มเปิดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2530

ข้าราชการช่วยงานสหกรณ์

สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งข้าราชการกรมราชทัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ เป็นการชั่วคราวหลายท่าน ดังนี้

 1. นางอุษา สวัสดิมงคล
 2. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
 3. นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ์
 4. นายอานุภาพ จันทนะสุคนธ์
 5. นายสุทิน ใจหลัก
 6. นายปรีชา กลิ่นบัว
 7. นางศิริรัตน์ กิจจาธร
 8. นางสาววันดี สุภากร (นางวันดี ศาตสมิต)
 9. นางสาวอัมพรทิพย์ พุฒพินิจ
 10. นายอุทัย ดันเจริญ
 11. นางสาวอุบลวรรณ ใจกำแหง
 12. นางนวลฉวี คูหาเรือง
 13. นายวิชัย ชนะมาร
 14. นางบุศราคำ ด้วงทอง
 15. นายวิชัย เกิดน้อย
 16. นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิติสิน
 17. นายณรงค์ สินธุเสน
 18. นางสำเนียง กลับทับลังค์
 19. นายจักรพล เก่งการเรือ
 20. นางสาวเรวดี จันทร์ปัทมานนท์
 21. นางณภัทร ขุนรักพรหม
 22. นางสาวพัชรา จงรักษ์
 23. นางกานดา เจริญรื่น
 24. นาวสาววรรณวณัช ปานกนกรัฐพงศ์
 25. นางสาวกฏษณา รักษากิ่ง
 26. นายอานัต อาจเลิศ
 27. นางสาวนฤมล ทรัพย์ประมูล
 28. นางจุฬารัตน์ ธิลาศัย
"และสหกรณ์ฯ ได้ส่งคืนต้นสังกัดครบทุกคนเมื่อปี 2544 และได้จ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อปฏิบัติงานสหกรณ์ เป็นต้นมา"
ใบสำคัญรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ใบแรก
ใบเสร็จสหกรณ์ใบแรก