• ติดตามเรา

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2563

ที่ปรึกษาสหกรณ์ นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก

ประวัติการทำงานด้านสหกรณ์

  • ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2559, 2554 และ 2549
  • รองประธานกรรมการ ประจำปี 2545-2548, 2550-2553, 2555-2558, 2560-2561
  • กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2537-2542