• ติดตามเรา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (ชุดที่ 35) ประจำปี 2563

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

ประธานกรรมการ

นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก

รองประธานกรรมการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์

รองประธานกรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์

เลขานุการ

นางพัชราภรณ์ ศโรภาส

เหรัญญิก

นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว

กรรมการ

นางชฎาพร รักษาทรัพย์

กรรมการ

นายโสภณ ยิ้มปรีชา

กรรมการ

นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง

กรรมการ

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย

กรรมการ

นางพรเอื้อง ตรีทอง

กรรมการ

นายสิริชัย ยมเกิด

กรรมการ

นายอุดม สุขทอง

กรรมการ

นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล

กรรมการ