• ติดตามเรา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (ชุดที่ 34) ประจำปี 2562

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

ประธานกรรมการ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี

รองประธานกรรมการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์

รองประธานกรรมการ

นายกนก กรุณามิตร

เลขานุการ

นางสาวพรพิมล ทองจันทร์

เหรัญญิก

นายจวน คงแก้ว

กรรมการ

นายทวี ดวงธัมมา

กรรมการ

นางชฎาพร รักษาทรัพย์

กรรมการ

นายโสภณ ยิ้มปรีชา

กรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์

กรรมการ

นางพวงผกา เชื้อสุข

กรรมการ

นายทวี ทวีชนม์

กรรมการ

นางพรเอื้อง ตรีทอง

กรรมการ

นายสิริชัย ยมเกิด

กรรมการ

นายอุดม สุขทอง

กรรมการ