• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (ชุดที่ 37) ประจำปี 2565

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์

ประธานกรรมการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์

รองประธานกรรมการ

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย

รองประธานกรรมการ

นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง

เลขานุการ

นางพัชราภรณ์ ศโรภาส

เหรัญญิก

นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว

กรรมการ

นายกนก กรุณามิตร

กรรมการ

นางชฎาพร รักษาทรัพย์

กรรมการ

นางนิภา งามไตรไร

กรรมการ

นายอำนาจ ปรัชญาพันธ์

กรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์

กรรมการ

นายทวี ทวีชนม์

กรรมการ

นายสิริชัย ยมเกิด

กรรมการ

นายนพศักดิ์ นวลแก้ว

กรรมการ

นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล

กรรมการ