• ติดตามเรา

NEW UPDATE!! กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "ระเบียบข้อบังคับ" หมวด "ข้อบังคับสหกรณ์ฯ"

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

นางพรทิพย์ โชคสมัย

ผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

นายเกษทอง แวววงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางกนกวรรณ สำเร็จงาน

ฝ่ายบริหาร

นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายสินเชื่อ

นางอังคนา มุ่งดี

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวลอองลักษณ์ ลำเลียง

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวพรทิพย์ แนวทัด

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาววิศรุตา เกิดน้อย

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน

นางสาวอัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวสุพัตรา ชื่นใจ

ฝ่ายการเงิน

นางธิดารัตน์ ด่านศรีประเสริฐ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

นางสาวศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอรชา มีใย

ฝ่ายบัญชี

นายยอดปพน สุขะเสวต

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายประมวลผล

นางสาววีณา เนียมจีน

หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

นางสาวอรุณณี มารอด

ฝ่ายประมวลผล

นางสาวณัชชา ตาทอง

ฝ่ายประมวลผล

นายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา

ฝ่ายประมวลผล

ฝ่ายกฏหมาย

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข

เจ้าหน้าที่ด้านการประกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายละออง สินเจริญพร

พนักงานขับรถยนต์