• ติดตามเรา

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

นางพรทิพย์ โชคสมัย

ผู้จัดการ

นางสาวรัชนี ทันจิตต์

ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

ฝ่ายบริหาร

นายเกษทอง แวววงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางคอดียะห์ เจ๊ะเลาะ

ฝ่ายบริหาร

นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายสินเชื่อ

นางอังคนา มุ่งดี

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอุบลรัตน์ วรรณแก้ว

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวลอองลักษณ์ ลำเลียง

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวพรทิพย์ แนวทัด

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน

นางสาวอัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวสุพัตรา ชื่นใจ

ฝ่ายการเงิน

นางธิดารัตน์ ด่านศรีประเสริฐ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

นางสาวศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอรชา มีใย

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายประมวลผล

นางสาววีณา เนียมจีน

หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

นางสาวอรุณณี มารอด

ฝ่ายประมวลผล

นางสาวณัชชา ตาทอง

ฝ่ายประมวลผล

นายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา

ฝ่ายประมวลผล

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข

ฝ่ายประมวลผล

กลุ่มงานกฏหมาย

นางสาวรัชนี ทันจิตต์

กลุ่มงานกฏหมาย

นายธนกฤต ภุมกาญจน์

นิติกร

พนักงานขับรถยนต์

นายละออง สินเจริญพร

พนักงานขับรถยนต์