• ติดตามเรา

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์

การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบัญชีบัณฑิต

ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชี

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ( ปี 2558, 2560-2562)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3748

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ผู้ตรวจสอบกิจการ นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา

การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์รพช. จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด

ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 2 ปี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว